Acta de l’assemblea del dilluns 3 de desembre de 2018

Nota: En aquesta acta s’intenten recollir de manera resumida les principals informacions traslladades a l’assemblea i els acords presos. No s’hi recullen de manera exhaustiva totes les intervencions ni debats al llarg de l’assemblea.

Comenc?a l’assemblea a les 19.10 h, quan hi so?n presents al voltant 50 persones i d’altres van arribant.

Consideracions pre?vies
? DIA DE L’ASSEMBLEA. Es planteja quins dies fer assemblea. Despre?s de

diverses intervencions i consideracions s’opta per fer-la rotativa, per facilitar la participacio? a qui no pot assistir el dilluns; es tria fer-les ?cada 8 dies,?aixi? si aquesta setmana e?s dilluns, la vinent sera? dimarts, la segu?ent dimecres, i la posterior dijous. El divendres es reserva per a activitats. Per tant, la setmana vinent l’assemblea sera? dimarts.

? COMUNICACIO? INTERNA. Per facilitar la comunicacio?, les comissions de Comunicacio?, Coordinacio? i Activitats tenen una adrec?a de correu electro?nic. Es pregunta si aquestes adreces han d’apare?ixer publicades al web, i si cal crear-ne de noves. S’informa que existeix una agenda al web en la qual les comissions poden publicar esdeveniments directament. Es detecta un problema amb la programacio? de les activitats, i per resoldre-ho es pren la decisio? que ?quan es programa una activitat cal definir qui sera? la persona referent, que haura? de ser present per rebre els/les artistes o convidats/ades, o encarregar-se que alguna persona els rebi. E?s important assegurar la prese?ncia d’alguna persona d’organitzacio?, els convidats/ades i un mi?nim de pu?blic.

? USOS DEL WHATSAPP. La comunicacio? via whatsapp e?s complicada, perque? no sempre es transmet la informacio? tal com es pretenia; per tant, es demana fer un u?s responsable de l’eina. En particular: posar atencio? a no fer servir un llenguatge agressiu; i, davant d’un possible error d’alguna persona, expressar la qu?estio? amb respecte i traslladar-la a l’assemblea.?Aquests dies hi ha hagut frases desafortunades al voltant de la guardiola i de la visita del guru?. L’alzina, i per tant el whatsapp, ?e?s un espai de relacions, i cal cuidar-les. Tambe? es prega mantenir els continguts estrictes al tema que ens afecta.

Ordre del dia
? PUNT 1. HABILITACIO? DE L’ESPAI

Es parla d’iniciar la rehabilitacio? de la casa, de treure la runa que hi ha al davant i els elements perillosos, d’obrir la planta baixa des d’Encarnacio? perque? entri llum i s’hi pugui accedir, i per tant d’habilitar la planta baixa perque? es pugui fer servir per a
activitats. Seria un salt qualitatiu i permetria fer cre?ixer el “sentiment de casa”, que la casa fos me?s viscuda. Les pernoctacions passarien a la primera planta.
Es desestima fer el mateix a la caseta petita.
En revisar l’estat de les cases, han aparegut antiguitats i molts objectes curiosos i simpa?tics amb els quals es podria fer una exposicio?.

Diverses intervencions centren el tema en la seguretat, sigui de l’espai exterior sigui de les cases, que aflora com a tema prioritari, tant per les activitats que es fan, com per les persones visitants (molts, infants i persones grans), les que fan les permane?ncies i el vei?nat en general.

S’acorda demanar un i?nforme te?cnic a Arquitectes Sense Fronteres,?una ONG de prestigi que aquests dies visiten altres espais del barri, perque? ens puguin certificar l’estabilitat de les cases, ja avanc?ada per altres arquitectes que han vingut. S’insisteix en la necessitat de ?condicionar encara me?s el jardi?, de comenc?ar la rehabilitacio? de la planta baixa, i tambe? de fer algun acte d’impacte, com una pintada arti?stica comunita?ria de la fac?ana,? un acte de treball festiu i arti?stic i d’impacte que mostri com el vei?nat pren cura de l’espai.

Ara be?, les tasques de manteniment i seguretat requereixen molta feina i ?calen moltes mans,? i es fa una crida a no delegar-ho tot a la comissio? d’Espai.
L’acce?s a la casa, fins que no estigui condicionada i mentre tinguem l’informe d’Arquitectes Sense Fronteres, queda limitat al vei?nat que entra a treballar i a qui n’assumeixi la responsabilitat personal, i les activitats es programaran per a me?s endavant.

? PUNT 2. USOS DE L’ESPAI
Cal fer una r?eflexio? teo?rica sobre els usos de l’espai. ?Tanmateix, hi ha uns usos que han anat apareixent de forma esponta?nia i so?n afins a “l’alzina”, com el fet d’esdevenir un espai per a les escoles, que ja l’han visitat i continuen programant visites amb els infants.
Es torna a parlar de la necessitat de treure les branques i l’amiant, ja sigui parlant amb Parcs i Jardins, ja sigui amb alguna empresa “amiga”.
El debat sobre la creacio? de l’hort, que ja va ser posposat a l’anterior assemblea, torna a ser posposat. Estem a l’espera d’una ana?lisi de la comissio? de Patrimoni Natural i d’una reunio? entre Patrimoni Natural i Espai, que encara no s’han donat. Per tant ?s’emplac?a el debat a una assemblea en la qual es puguin presentar dades. Fins al moment, es demana un ?u?s sensat de l’espai,? recordant que hi ha molses delicades, evitant la hiperfrequ?entacio? que impacta sobre el so?l, l’herba, les molses i la fauna, i convidant les persones propieta?ries dels gossos a endur-se’n les caques…

? PUNT 3. PROPERES ACCIONS I MOBILITZACIONS
E?s necessa?ria i?nformacio? per definir les properes accions. S’ha notat com algunes persones del vei?nat, arran de publicacions a la premsa i comunicats del mateix
Ajuntament, pensen que l’alzina esta? salvada, pero? aixo? no e?s aixi?. Cal afrontar aquesta desinformacio? entre el vei?nat.
L’Ajuntament va indicar que ens tornaria a citar, i que tambe? es faria una reunio? amb els serveis juri?dics, i encara no tenim data.

Es considera que hem de ?mantenir-nos actius en la reivindicacio? amb accions de carrer, i s’acorda el segu?ent:

Fer una accio? despre?s de cada assemblea;?portarem branques i runa a la plac?a de la Virreina o a la plac?a de la Vila.
Repetir la ?cercavila de les branques el dia del Consell Plenari, ?el 10 de desembre. El Plenari e?s a les 19h i la cercavila cap a la plac?a de la Vila comenc?ara? a les 18h.
Talcomesvaacordaral’anteriorassemblea,fer?unamobilitzacio?granamb altres entitats i col·lectius del barri.?Cal preparar-la be?, pero? posar una data pro?xima ja. Es tanteja el 22 de desembre i es discuteix si la mobilitzacio? ha de ser a la plac?a de Sant Jaume o a la Vila de Gra?cia.
Fer ?una accio? capac? d’atreure els mitjans, positiva i reivindicativa: es proposa una festa-performance per pintar i restaurar la fac?ana de les cases.?Hi ha col·lectius d’artistes que han fet propostes. Seria quelcom que no n’afectaria l’estructura.
Enviar un ?missatge ?clar.? Cal reactivar la gent, amb un missatge com ara: “Els vei?ns i les vei?nes reclamem l’u?s pu?blic de les casetes i l’espai verd, i en demanem l’expropiacio? a l’Ajuntament”. Es defineix l’expropiacio? com a objectiu. ?Per aquest motiu, es dissenyara? una ?nova cartelleria.
Anirem als diaris, especialment a ?L’Independent de Gra?cia?, a explicar-ho, i mirarem de generar un fet noticiable cada setmana, amb accions per mantenir la tensio?.

Per organitzar la mobilitzacio? (proposada pel 22/12), hi ha prevista una r?eunio? dilluns 10 de desembre a les 17h amb entitats com l’Oficina d’Habitatge, l’Assemblea de Pensionistes, Gra?cia On Vas, AAVV Gra?cia, Dones Feministes, La Barraqueta, etc. Si volem contactar altres col·lectius els hem d’avisar i avisar a la comissio?.

? PUNT 4: ALTRES TEMES
? Porquet guardiola: Algunes persones van comenc?ar amb bona

intencio? a fer una captacio? de fons, com ja s’havia fet durant el primer vermut, per fer front a despeses relacionades amb l’habilitacio? i tambe? a la cartelleria. Quan es va saber, es va discutir bastant rudement via whatsapp. Es torna a insistir que davant un desacord cal mantenir les formes i traslladar el debat a l’assemblea.
Es decideix acceptar aquesta iniciativa, condicionada a la ?creacio? d’una comissio? Econo?mica i a una poli?tica de transpare?ncia tant per a les donacions (anotar les entrades) com per a les despeses (indicar les compres).

? Change.org: Es llegeix la u?ltima proposta de text del Change.org, i s’hi demana d’incorporar algunes esmenes com ?posar l’e?mfasi en el fet que l’alzina no esta? salvada i dir que l’Ajuntament NO ha continuat la catalogacio?.

? Premsa: S’acorda fer un comunicat de premsa posterior a cada assemblea, mentre que es tornen a mostrar reserves al fet de publicar al web les actes de les assemblees.

? Canc?o?: El cor DesaCORd, de l’Ateneu Rosa de Foc, explica que estan treballant en l’adaptacio? de la lletra i mu?sica d’una canc?o? per dedicar-la a l’alzina. Es proposa que ens la podrien mostrar en directe abans o durant la cercavila cap al Consell Plenari de dilluns 10.

Propera assemblea: dimarts 11 de desembre a les 19h sota l’alzina